Staff

Mr. Ghanashyam A. Bhavsar
Mr. Ghanashyam A. Bhavsar
Manager (Technical)
Email:ghanashyam[at]iiti.ac.in
Tel:07316603543 (lab) , 08085679173 (Mob.)
SIC building, Simrol campus,IIT Indore
Manish Kushwaha
Manish Kushwaha
Deputy Manager (Lab)
Email:mkushwaha[at]iiti.ac.in
Tel: 0731 660 3340 (lab)
08269492468 (Mob.)
POD Building,IIT Indore
parthiban
Parthiban P K
Manager(Technical)Glassblower
Email:parthigb@iiti.ac.in
Tel: 0731 660 3340 (lab), (Mob.)
Workshop building, Simrol campus,IIT Indore
vinita
Vinita Kothari
Deputy Manager (Lab)
Email:vinitak[at]iiti.ac.in
Tel: 0731 660 3340 (lab)
(Mob.)
POD building, Simrol campus,IIT Indore
rameshwar dohare
Rameshwar Dauhare
Lab Incharge
Email:rameshward[at]iiti.ac.in
Tel: 0731 660 3340 (lab), 09669903843 (Mob.)
POD building, Simrol campus,IIT Indore